تکالیف مخصوص ایام نوروز درس ماشین های الکتریکی 1  (دکتر جنتی  رشتۀ برق) از ادامۀ مطلب قابل دانلود کردن است.لازم به ذکر است که توضیحات مربوط ، در فایل موجود است.